3-Guanidinopropionic Acid

3-Guanidinopropionic Acid相关内容

  • [Medlife]3-Guanidinopropionic Acid|353-09-3

    [Medlife]3-Guanidinopropionic Acid|353-09-3

    简介:RGX-202是一种口服小分子SLC6A8转运体抑制剂。RGX-202在体外和体内强烈抑制肌酸输入,降低细胞内磷酸肌酸和ATP水平,并诱导肿瘤细胞凋亡。RGX-202可用于癌症研究[1]。中文名......